Utvrđen Nacrt zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru

0
1

news-2014-September-vlada120_foto2_473413451Mostar – Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, čiji je Nacrt danas utvrdila Vlada Federacije BiH, predviđa odgovornosti za uspostavljanje, razvoj i implementaciju ovog sustava, te nadležnosti Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija (CHJ) i drugih organizacija u javnom sektoru u FBiH – korisnika javnih sredstava.

Odredbe ovoga propisa primjenjuju se na korisnike javnih sredstava prve i druge razine proračuna Federacije BiH, kantone, gradove, općine, izvanproračunske fondove i na pravne osobe u kojima FBiH ili kanton imaju većinski vlasnički udjel. Također, primjenjuju se i na organizacije i tijela u javnom sektoru u FBiH koja se financiraju iz fondova i programa Europske unije.

Kako je propisano, Centralna harmonizacijska jedinica je sektor u Federalnom ministarstvu financija ovlašten za razvoj, rukovođenje i koordinaciju financijskog upravljanja i kontroli i unutarnje revizije u javnom sektoru.
Donošenje ovog zakona jedna je od obveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i priključenju s Europskom unijom. Nadalje, razlozi su nedostatak regulative koja direktno propisuje i uređuje financijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiH, a po uzoru na zemlje u okruženju Bosne i Hercegovine. Postoji i potreba propisivanja zajedničkih okvirnih načela i standarda za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sustava financijskog upravljanja i kontrole, kao i za povećanjem discipline u korištenju javnih sredstava, te stvaranja boljih pretpostavki za pristup stranim izvorima financiranja.
Shodno tome, namjena Zakona je osiguranje funkcioniranja i učinkovitosti sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi.
Cilj je omogućavanje lakšeg, učinkovitijeg i jeftinijeg pristupa informacijama i uslugama za sve pravne i fizičke osobe koje podnose zahtjeve nadležnim institucijama.
Tako je Tarifni broj 35, koji se odnosi na izdavanje uvjerenja kojima se dokazuje provjera fitosanitarne ispravnosti bilja, smanjen sa 60 na 30 konvertibilnih maraka.
Iz Zakona je potpuno brisan Tarifni broj 48, koji predviđa plaćanje porezne takse za uvjerenje o stanju poreznih obaveza u iznosu 15 KM. Ovo predstavlja rasterećenje za one porezne obveznike koji imaju veliki broj zaposlenih, kao i u onim situacijama kada samo poslovanje pravnih i fizičkih osoba zahtijeva obavezu čestog podnošenja zahtjeva za dobivanje ove potvrde. Ova izmjena ne utječe bitno na prihode Proračuna Federacije BiH, a pozitivno se odražava na stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u Federaciji BiH.

IZJAŠNJENA FEDERALNE VLADE

Razmatrajući inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Vlada FBiH danas je dala izjašnjenje da su odredbe Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak jasne i nedvosmislene po pitanju statusa fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak obavljanjem samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, te da autentično tumačenje nije potrebno.
Povodom Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, koji su predložili delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Vesna Saradžić i Aner Žuljević, Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo kulture i sporta da, zajedno s predlagačima, u roku od 15 dana, pripremi i Vladi dostavi tekst federalnog zakona iz ove oblasti.

USVOJENA STRATEGIJA O RIJETKIM BOLESTIMA FBiH 2014.-2020.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je dala saglasnost na Strategiju o rijetkim bolestima Federacije Bosne i Hercegovine (2014.-2020. godina), koja je izrađena uz podršku Ureda Evropske komisije za BiH.
Uprkos činjenici da ne postoje egzaktni epidemiološki podaci o situaciji u FBiH kada je riječ o rijetkim bolestima, statistika jasno navodi da je ovo, također, važno polje zdravstvene zaštite. Na području FBiH ne postoji standardizirani pristup rijetkim bolestima. Dodatno opterećenje predstavlja nedostatak adekvatne klasifikacije i registracije rijetkih bolesti na nacionalnom nivou, nedovoljna organiziranost i povezanost svih segmenata u pristupu oboljelim od ovim bolesti. Rijetkost ovih bolesti često uzrokuje probleme u njihovoj identifikaciji, a osim toga, one, kao hronične, često iziskuju sveobuhvatan medicinski tretman.
Izrađena u skladu sa smjernicama EU i drugim međunarodnim dokumentima, Strategija rijetkih bolesti Federacije BiH prvi je strateški okvir u ovoj oblasti i prilika za bolju harmonizaciju napora svih involviranih partnera da se postigne zdravstvena zaštita koja je sveobuhvatna, pristupačna, blagovremena i fokusirana na pacijenta.
Strateški okvir mora uzeti u obzir potrebe partnera u oblasti rijetkih bolesti, međunarodne dokumente, te posebno evropsku regulativu, koja, također, prepoznaje potrebu za strategijom ili planom na ovom polju u pojedinim zemljama članicama Evropske unije.
Federacija BiH je suočena s problemom nemogućnosti organiziranja dijagnostike i tretmana za najveći broj rijetkih bolesti. Stoga je cilj Strategije osiguravanje institucionalnog okvira i mehanizama za dostupnu, sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kao i zbrinjavanje.
Prijedlog strategije je upućen na mišljenje kantonima, od kojih se većina pozitivno izjasnila na predloženi dokument. Udruženja pacijenata oboljelih od rijetkih bolesti podržala su i pozdravila inicijativu da se donese strateški dokument u ovoj oblasti, kojeg do sada Federacija BiH nije imala. Finansijska sredstva za izradu i provođenje aktivnosti bit će osiguravana shodno zakonskim obavezama i nadležnostima Federacije BiH, kantona i općina, kao i kroz međunarodne razvojne projekte, fondove i donacije. U okviru sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a na nivou kantona, i dalje će biti provođene aktivnosti u skladu sa ovom Strategijom.

O REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA
INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE

Federalna vlada usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina”, u 2013. godini.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredna komora Federacije BiH su zaduženi da prate, analiziraju i izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana 2013.-2018. godina, jednom godišnje, a po potrebi i češće.

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA UNIŠTAVANJE AMBROZIJE

Vlada Federacije BiH je prihvatila Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koje je pripremilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Sve federalne institucije referentne za pojedine komponente Akcionog plana obavezane su da u potpunosti ispunjavaju svoje obaveze i najkasnije do kraja godine podnesu izvještaje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Nerealizovane obaveze iz 2013. prenesene su u 2014. godinu, s obavezom izvršenja u najkraćem mogućem roku.
Općine na kojima je evidentirana ambrozija trebaju planirati budžetska sredstva za narednu godinu za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrosia artemisifolia L. (ambrozija), koja se nalazi uz rubove saobraćajnica, vodne tokove i željezničke pruge. Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje i odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja i dostavljati godišnji izvještaj Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
Zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, kao i da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija u integralni izvještaj za tekuću godinu i da ga dostavi Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
Vlada FBiH danas je usvojila i Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji BiH u 2013. godini. Među zaključcima je i zaduženje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da pojača inspekcijski nadzor i uzorkovanje svih pošiljki krompira koje se uvoze, pri čemu troškove laboratorijskih testiranja snose vlasnici bilja. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar će, u roku od 90 dana, sačiniti prijedloge potrebnog broja uzoraka i budžetskih sredstava za poseban nadzor karantinskih štetnih organizama na krompiru.

ODMAH OMOGUĆITI REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Federalna vlada usvojila je Informaciju o problemu registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zadužila Federalno ministarstvo pravde da odmah pokrene proces registracije u skladu sa članom 11., tačka 4a3 Zakona o javnim nabavkama u FBiH.
Također, neophodno je da ovo ministarstvo odmah pokrene aktivnosti za raspisivanja tenderske procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Federaciji Bosne i Hercegovine, izabere operatera i zaključi ugovor o održavanju aplikativnog softvera registracije poslovnih subjekata.

O POTICAJIMA ZA POLJOPRIVREDU U 2013. GODINI

Federalna vlada je upoznata s Informacijom o odobrenim transferima za poljoprivredu sukladno Programu utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2013. godinu.
Ukupna vrijednost Programa je iznosila 68.500.000 konvertibilnih maraka, od čega je realizirano 67.098.365,91 KM, odnosno 97,95 posto, a korisnici su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, lokalne zajednice, udruženja i institucije.
U strukturi odobrenih novčanih potpora najviše je izdvojeno za animalnu proizvodnju i to 44.994.364,98 KM ili 67,06 posto, za biljnu 10.864.417,10 KM ili 16,19 posto, te za ostale novčane potpore 7.366.714,05 KM ili 10,98 posto.
U 2013. godini je ukupno odobreno 73.557 zahtjeva za novčane potpore, što pokazuje povećani interes poljoprivrednih proizvođača u odnosu na 2012. godinu (povećanje od 43,41 posto) i ukazuje na obim poslova koje je Ministarstvo obavljalo u 2013. uz iste resurse kao u 2012. godini.
Program je implementiran u suradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede, kantonalnim poljoprivrednim inspekcijama, Federalnim poljoprivrednim zavodom u Sarajevu i Federalnim agromediteranskim zavodom Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom financija.
Ukupan iznos sredstava utrošen u novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na razini Federacije BiH i kantona iznosi 84.401.514,50 KM, uz to da podaci o kantonalnim poticajima od strane Zapadnohercegovačkog kantona nisu dostavljeni.
U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo poduzelo sve mjere u svojoj nadležnosti kako bi bio osigurani nadzor i kontrola namjenskog utroška sredstava za potpore. Ministarstvo je usko surađivalo s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, te je nakon svake obrade zahtjeva za novčane potpore dostavljalo spiskove za kontrole.
U 2013. godini izvršena je kontrola ukupno 1.444 zahtjeva na terenu i 1.372 administrativne kontrole poticaja za osnovno stado ovaca i koza, od čega je u animalnoj proizvodnji 1.089 kontrola, u biljnoj proizvodnji 111 zahtjeva, kontrola po modelu ruralnog razvitka 199 zahtjeva, kontrola potpore izvozu 18 zahtjeva, 13 zahtjeva po preporuci Ureda za reviziju i 13 zahtjeva po ponovljenim postupcima sukladno žalbama i sudskim presudama.
Federalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila ukupno 86 nadzora po Zakonu o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Ministarstvo je poduzelo dodatne mjere u vidu sprječavanja zloupotrebe poticajnih sredstava, te je u tu svrhu izvršilo 6.265 administrativnih kontrola podnesenih zahtjeva i 1.309 kontrola na terenu za novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, te je izvršilo povrat 1.138 zahtjeva i na taj način spriječilo neopravdan utrošak poticajnih sredstava u ukupnom iznosu od 3.633.232,44 KM. Svi prispjeli zahtjevi koji su bili u skladu sa Programom utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ i pravilnicima za ostvarenje novčanih potpora su bili i odobreni u skladu sa raspoloživim sredstvima u Programu, navedeno je u Informaciji.

O TRANZICIJI FEDERALNE DIREKCIJE ZA CIVILNU AVIJACIJU

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o procesu tranzicije Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) u Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, s ciljem brisanja odredaba koje se odnose na FED CAD. U nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija treba ugraditi odredbe koje se tiču implementacije Zakona o zrakoplovstvu BiH i avioprijevoznika i dostaviti ga u dalju zakonsku proceduru. Ovo će Vladi dostaviti prijedlog za stavljanje van snage Uredbe o nastavku obavljanja funkcije pružanja usluga u zračnoj plovidbi BiH u okviru funkcija Federacije BiH.
Također je obavezano da u Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ugradi unutrašnju organizacijsku jedinicu veličine sektora s odgovornostima koje se odnose na nadležnosti Federacije BiH vezane za izgradnju i upravljanje aerodromima propisane Zakonom o zrakoplovstvu BiH, te na avioprijevoznike. Ovo ministarstvo zaduženo je i da riješi status dva državna službenika iz FED CAD koji nisu preuzeti u BHANSA.
Vlada je ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija da, u njeno ime, može s BHANSA-om zaključiti ugovor koji će regulirati korištenje stalnih sredstava koja se vode u knjigovodstvenim evidencijama FED CAD, a od interesa su za BHANSA-u radi pružanja usluga u zračnoj plovidbi BiH.

O INICIJATIVI IZ MAGLAJA

Vlada Federacije BiH se upoznala s prijedlozima iz inicijative Općinskog vijeća Maglaja koja se odnosi na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u društvu, što je i opredjeljenje Federalne vlade. Država Bosna i Hercegovina je ratificirala međunarodne dokumente u kojima su sadržani principi i načela zabrane diskriminacije za osobe s invaliditetom po bilo kojem osnovu, te su svi organi na svim nivoima koji se bave ovim pitanjima dužni o tome voditi računa prilikom donošenja pravnih propisa. Vlada je naložila svim federalnim ministarstvima da, pri donošenju propisa za osobe sa invaliditetom, imaju u vidu prijedloge iznesene u inicijativi, koji su sukladni principima sadržanim u Strategiji za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2011. do 2015. godine.

ODOBREN OTKUP KNJIGA

Prihvativši Informaciju o stanju u kojem se nalaze bosanskohercegovački izdavači, Vlada FBiH odobrila je Fondaciji za izdavaštvo da, na ime izmirenja duga izdavača (glavnice i kamate) po osnovu revolving kreditnih sredstava koje je dodijelila, od dužnika/izdavača otkupi društveno vrijedne knjige u ukupnoj vrijednosti od 485.441,14 KM, a uz saglasnost federalnih ministara kulture i sporta i obrazovanja i nauke. Otkupljene knjige će se biti ustupljenje bibliotekama u Federaciji BiH uz saglasnost dva nadležna federalna ministra, a na osnovu prijedloga Fondacije za bibliotečku djelatnost.

NAGRADE SPORTISTIMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada FBiH danas je donijela četiri odluke o nagradama sportistima.
Tako je Klizačko rolerskom klubu „The One” iz Sarajeva za osvojeno 1. mjesto Edina Brankovića na Balkanskom prvenstvu u brzom kiizanju na kratke staze, dodijeljena novčana od 3.000 KM.
Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva za osvojeno 2. mjesto Larise Cerić na Evropskom prvenstvu za seniorke, nagrada iznosi 15.000 KM i njenom treneru Branislavu Crnogorcu u iznosu od 7.500 KM.
Taekwondo klubu „Sarajevo” za osvojeno 1. mjesto Ene Oruč na Evropskom prvenstvu u juniorskoj konkurenciji, dodijeljena je nagrada od 2.00, KM, koliko i za i Iris Gudelj za osvojeno 1. mjesto na istom prvenstvu.
Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za ostvareni seniorski državni rekord sportiste Dejana Mileusnića u bacanju kopija, nagrada iznosi 3.000 KM, a za njegovog trenera Miroslava Ubiparipa 1.500 KM.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu.
Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom zavodu za agropedologiju u iznosu od 54.500 KM, na ime povećanog obima poslova zbog stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH. Sredstva će biti utrošena za nabavku materijala i sitnog inventara (5.000 KM) i opreme (49.500 KM).
Federalni zavod za agropedologiju je, zaključkom Vlade Federacije BiH od 15. 5. ove godine, obavezan da nakon povlačenja voda u vodotoke rijeka, u saradnji s kantonalnim općinskim organima, izvrši ispitivanje uzoraka i hemijsku analizu tla poplavljenog područja s ciljem utvrđivanja mogućnosti daljeg korištenja zemljišta. Stoga je Federalni zavod za agropedologiju donio Program hitnih mjera sanacije poplavljenog poljoprivrednog zemljišta u Federaciji BiH. Danas odobrena sredstva potrebna su za realizaciju zadataka utvrđenih Programom.
Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobreno je 50.000 KM za sufinansiranje obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, a Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 46.000 KM na ime finansijske pomoći za realizaciju programskih aktivnosti Udruženja protjeranih građana općine Drvar – „Održivi povratak“. Naime, Vladi i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica ovo udruženje se obratilo sa zahtjevom za pomoć u realizaciji projekta „Mini sportska povratnička olimpijada“. Pored ovog projekta, planirana je adaptacija objekta ispred Titove pećine i prilazni put, kao i obnova spomen ploče „Misija saveznika iz Drugog svjetskog rata“.
Danas su odobrena sredstva i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 4.900 KM na ime finansijske pomoći porodicama poginulih pripadnika i šehidskim porodicama Odreda policije specijalne namjene „Lasta“, a povodom obilježavanja 22. godišnjice od formiranja.
Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je 9.410 KM kao pomoć za troškove liječenja atletičarke Adise Jusufović.
Vlada je odobrila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike izdvajanje u iznosu 80.000 KM na ime provedbe projekta „Roditeljska kuća“ Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Svrha ovog projekta je obezbijediti kontinuiran boravak roditelja i djece koja su oboljela od malignih oboljenja po uzoru na roditeljske kuće iz zemalja u okruženju.
Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo finasija da iz sredstava Tekuće rezerve Vlade FBiH dodijeli „Udruženju građana za Srebrenicu“ iz Srebrenice 50.000 KM, a udruženjima „Klisa“ Srebrenica, „Most“ Srebrenica i Udruženju za povratak raseljenih osoba Gradačac/Pelgićevo po 10.000 KM.
Vlada je prihvatila Informaciju i podržala stav Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o odgodi izmirenja dugovanja Općine Kladanj od 122.100 KM, po Sporazumu o načinu podmirenja dugovanja zaključenom 29.1.2014. godine. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zaduženo je da, nakon isteka roka odgode izmirenja dugovanja, odnosno od 1.6.2015. godine, aktivno prati ispunjenje obaveza Općine Kladanj po Sporazumu.

KADROVSKA RJEŠENJA 

Vlada FBiH donijela je odluka o propisivanju općih i posebnih kriterija koje je potrebno da ispunjavaju osobe za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH, te o raspisivanju javnog konkursa za ovaj izbor i imenovanje. Utvrđen je i tekst javnog konkursa, a u Komisiju za za provođenje postupka izbora kandidata imenovani su Haris Abaspahić (predsjednik), Merima Maslo, Sanela Adžović, Mira Bradara i Samir Bakić.
Danas je Stevan Tontić, na lični zahtjev, razriješen dužnosti člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo, s danom 30.6.2014. godine.
Samira Džebu Vlada FBiH danas je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Njegov radno-pravni status policijskog službenika bit će riješen u okviru Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima.
Novka Agić danas je privremeno, na period do tri mjeseca, imenovana za direktoricu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Za zamjenicu direktorice je, na isti period, imenovana Jasminka Hasić-Slijepčević.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.00 sati.

(vijesti.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime