Te­hno­lo­ška ško­la Ba­nja­lu­ka: Fri­zer­ki vi­še bo­do­va od ma­gis­tra

0
40

Te­hno­lo­ška ško­la Ba­nja­lu­ka: Fri­zer­ki vi­še bo­do­va od ma­gis­tra

Banja Luka – Ko­mi­si­ja za izbor i ime­no­va­nje ko­ja fun­kci­oni­še pri Grad­skoj upra­vi gra­da Ba­nja­lu­ka ju­če je odbi­la pri­je­dlog za ime­no­va­nje kan­di­da­ta u Škol­ski odbor Te­hno­lo­ške ško­le.

Ono što je po­se­bno za­ni­mlji­vo je da je Ma­ri­ja­na Ra­do­njić, je­dan od dva kan­di­da­ta i fri­zer po stru­ci, do­bi­la pre­dnost u odno­su na dru­gog kan­di­da­ta, ko­ji je ma­gis­tar na­uka i du­go­go­diš­nji pros­vje­tni ra­dnik.

“Če­ti­ri čla­na su bi­la za, tri pro­tiv, ta­ko da ni­je bi­lo pet po­tre­bnih za iz­gla­sa­va­nje pa pri­je­dlog ne­će ići na gla­sa­nje u Skup­šti­nu”, re­kao je Mi­len­ko Ja­ći­mo­vić, odbor­nik Skup­šti­ne gra­da Ba­nja­lu­ka i je­dan od čla­no­va Ko­mi­si­je.

“Pri­je de­se­tak da­na održan je in­ter­vju, ko­jem smo pris­tu­pi­li ja kao ma­gis­tar eko­lo­ških na­uka i du­go­go­diš­nji pros­vje­tni ra­dnik, te Ma­ri­ja­na Ra­do­njić, po stru­ci fri­zer, a ko­ja je, ka­ko sam čuo, do­bi­la 86 bo­do­va, dok sam ja do­bio 80”, re­kao je za “Ne­za­vi­sne” Bra­ni­slav Vi­dić, je­dan od kan­di­da­ta.

Ka­ko ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo, sve je smiš­lje­no ka­ko bi Ra­do­nji­će­va na­kon izbo­ra u Škol­ski odbor po­sli­je odre­đe­nog vre­me­na po­dni­je­la os­tav­ku i pre­šla na mjes­to pre­da­va­ča pra­kti­čne nas­ta­ve, a već je odre­đe­no i ko će­ na nje­no mjes­to do­ći. Od is­tog izvo­ra smo sa­zna­li i da je či­ta­vu pri­ču na­vo­dno “di­ri­go­vao” je­dan od na­čel­ni­ka iz Grad­ske upra­ve Ba­nja­lu­ke.

Vla­di­mir Mi­roš­lje­vić, član grad­ske ko­mi­si­je za ime­no­va­nja, re­kao je ka­ko ge­ne­za pro­ble­ma pro­is­ti­če iz lo­še pos­tav­lje­nih uslo­va u kon­kur­su.

“Vje­ruj­te, ne znam ni o ko­me se ra­di, ali znam ka­kve su uslo­ve tra­ži­li. To je bi­lo to­tal­no neo­dre­đe­no, ni­šta na osno­vu če­ga se mo­že kva­li­te­tno oci­je­ni­ti kan­di­dat. Ni­je ovo prvi put, ge­ne­ral­no se to stal­no ra­di pri­li­kom ime­no­va­nja, sta­vi se neo­dre­đe­no da bi se po­je­di­nac ko­ji je već odre­đen mo­gao la­ko uklo­pi­ti. Ali da izme­đu dvo­je kan­di­da­ta, od ko­jih je je­dno fri­zer, a dru­go ma­gis­tar, fri­zer do­bi­je pre­dnost – to je stra­šno”, re­kao je Mi­roš­lje­vić.

Iz Te­hno­lo­ške ško­le na­vo­de da su izne­na­đe­ni što se uop­šte i pri­ča o to­me.

“Ra­di se o go­spo­đi­ci ko­ja je već bi­la u Škol­skom odbo­ru i ko­ja je ra­di­la taj po­sao ko­rek­tno, ta­ko da je Ko­mi­si­ja vrlo mo­gu­će i to uzi­ma­la u ob­zir. Ta­ko­đe ni­sam vi­dio u za­ko­nu da se uop­šte tu škol­ska spre­ma uzi­ma u ob­zir ne­go re­zul­ta­ti tes­ti­ra­nja i ne­ki dru­gi fa­kto­ri. Ka­ko je go­spo­din Vi­dić uop­šte i sa­znao re­zul­ta­te kad oni ni­su još objav­lje­ni? Ja još ne­mam in­for­ma­ci­ju ko je bo­lje oci­je­njen”, is­tkao je De­jan Ču­tu­ra, di­re­ktor Te­hno­lo­ške ško­le.

(nezavisne.com)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime