Svjetski bošnjački kongres usvojio “Povelju Bošnjaka”

0
6

ljiljani_zastava_BosnjakaSarajevo – Svjetski Bošnjački kongres je na sjednici tijela i organa, održanoj 29.12.2013. uvojio “Povelju Bošnjaka”.

Sekretarijat Svjetskog bošnjačkog kongresa cijeni da je ovo pravo vrijeme da Povelja Bošnjaka bude dostupna svima koji su s pravom zabrinuti zbog posljednjih događanja u vezi sa državom Bosnom i Hercegovinom i bošnjačkim narodom sa nadom da u Povelji mogu naći adekvatan odgovor na mnoga pitanja s kojima se Bošnjaci suočavaju zajedno sa svim građanima Bosne i Hercegovine. Ujedno, ovo je apel svim bošnjačkim patriotskim snagama bez obzira na vjeru i naciju da se udružimo za bolju i sretniju budućnost naše djece, navodi se u Saopćenju. 

POVELJA BOŠNJAKA

Uvod

                 Uvjereni u jedinstvenu budućnost Bošnjaka utemeljenu na ljudskim i moralnim vrijednostima;

Opredjeljeni za izgradnju društva na načelima demokracije, slobode, društvene pravde, zaštite ljudskog dostojanstva i ljudskih prava te odlučni za rad i djelovanje radi općeljudskog napretka i trajnog razvoja u službi sadašnjih i budućih generacija;

Svjesni dubokih povijesnih promjena nakon zadnjeg genocida nad Bošnjacima, koji je uzrokovao raseljenost, razbijenost i podijeljenost bošnjačkog nacionalnog bića, sadašnja generacija Bošnjaka ima obavezu da razumije pouke i poruke iz prošlosti i sadašnjosti radi oživiljavanja bošnjačke nacionalne svijesti u pravcu kulturnog i civilizacijskog preporoda radi bolje budućnosti. To je zadatak prvoga reda za sve savjesne i odgovorne Bošnjake, posebno vjerske učenjake, intelektualce, kulturne radnike, političare i donositelje odluka;

Suočeni sa padom komunizma i prema tome disolucijom jugoslovenske države i društva, Bošnjaci poput svih nacija traže svoje mjesto koje im pripada i koje im priliči u zajednici ravnopravnih nacija na Balkanu, Europi i svijetu. Bošnjaci traže pravo na život, vjeru, naciju, državu, slobodu, imetak i čast te da se poštuju njihova većinska i manjinska historijska, nacionalna i kulturna prava;    

Odlučni da se hrabro suoče sa krupnim izazovima budućnosti, Bošnjaci vjeruju u vladavinu pravednih zakona, koji garantiraju slobodu savjesti i pravo na ravnopravno sudjelovanje u izgradnji pravednog društva na načelima  jednakopravnosti svih i bez diskriminacije bilo koga;

Pogođeni kao i više puta dosada otimanjem njihove privatne imovine, zapuštenošću  njihovog kulturnog i nacionalnog blaga, omalovažavanjem njihove vjerske pripadnosti,  osipanjem njihovih elitnih mozgova, obezvlašćivanjem njihovih autentičnih političkih predstavnika i onesposobljavanjem njihovih državnih institucija, Bošnjaci su ujedinjeni u namjeri da obnove samopouzdanje i osnaže napore radi ostvarivanja svojih nacionalnih prava u svjetlu civilizacijskih ostvarenja utemeljenih na suradnji svih ljudi i nacija dobre volje; 

Cijeneći da uloga žene u izgradnji društva nije ništa manje vrijedna od uolge muškarca, Bošnjaci su odlučni da budu primjer drugima u poštivanju prava žena u njihovom ravnopravnom sudjelovanju na putu odgoja i obrazovanja budućih generacija te obnovi i afirmaciji bošnjačkog nacionalnog bića;

Imajući na umu da omladina predstavlja visoki procenat ukupnog bošnjačkog nacionalnog bića, Bošnjaci su svjesni da su briga o mladom naraštaju i podrška bošnjačkoj mladosti presudni za panbošnjačku obnovu i napredak; 

Znajući da odnos vlasti prema Bošnjacima u nacionalnim državama nastalih nakon disolucije Jugoslavije nije adekvatan na način da im se ne poštuje njihovo pravo na naciju, jezik i kulturu, Bošnjaci su ujedinjeni u namjeri da se zajedno bore za slobodu i prava svakog Bošnjaka na svakom mjestu po usvojenom načelu da je „svaki Bošnjak odgovoran za drugog Bošnjaka.“

Svjesni presudnog povijesnog trenutka u kojem se prepliću njihova gorka sjećanja iz prošlosti i poželjna vizija budućnosti za njihov nacionalni i državni položaj na Balkanu i Europi, Bošnjaci su duboko svjesni potrebe za snažnom obnovom njihovog duhovnog, nacionalnog, kulturnog i državnog bića na Balkanu sa jasnom porukum svijetu da su odlučni u borbi da im se više nikad ne ponovi genocid, kao i sa iskrenim pozivom svim ljudima i nacijama dobre volje da im se pridruže na putu istine, pravde, mira i pomirenja;    

Shodno tome a u cilju okupljanja svih Bošnjaka u domovini, regionu i svijetu oko zajedničkog nacionalnog cilja,  Svjetski bošnjački kongres na godišnjicu svog osnivanja 29. 12. 2013. god. donosi:

POVELJU BOŠNJAKA

sa  sljedećim zapažanjima

(1)       Na temelju napora koji su dosada uloženi donošenjem povijesnih dokumenta radi afirmacije nacionalnog, državnog, kulturnog i vjerskog identiteta Bošnjaka, kao što su: Povelja Kulina Bana, 1189. god., Ahdnama Sultana Mehmeda Fatiha, 1463. god., Sarajevska rezolucija „El-Hidaje“, 1941. god., Deklaracija Bošnjačkog sabora, 1993. god., Deklaracija europskih muslimana 2005. god., Rezolucija Europskog parlamenta o sreberičkom genocidu, 2009. god., Deklaracija Svjetskog bošnjačkog kongesa o zajedničkoj sigurnosti i globalnom građanstvu 2013. god. sa ciljem jasne artikulacije opredjeljenosti Bosne i Bošnjaka za kulturni i civilizacijski suživot i općeljudski napredak, Povelja Bošnjaka je izraz osjećanja Bošnjaka za povijesni trenutak i njihov pogled u budućnost.

(2)       Bošnjaci prihvataju načelo građanskog prava, civilnog društva i demokratske države sa višepartiskim sistemom i višekulturnom zajednicom. Bošnjaci su protiv rasne, vjerske, nacionalne i spolne diskriminacije, kao i etničke podjele koja ugrožava jedinstvo društva u njegovoj različitosti. Prema tome, Povelja Bošnjaka je po naravi inkluzivna i zato jednako priznaje individualne i kolektivne identitete i slobode, te usvaja kulturnu, vjersku i nacionalnu različitost kao bogatstvo društva koje teži za punom građanskom jednakopravnošću i državnom suverenošću. Stoga, Bošnjaci smatraju da su podjele u politici, ekonomji i obrazobanju na temelju etničke pripadnosti suprotne građanskom pravu, kao najvišem stupnju civilizaciskog postignuća na početku dvadeset prvog stoljeća. 

(3)       Uvažavajući različita iskustva i specifične životne i društvene uvjete bošnjačkih zajednica u domovini, regionu i svijetu, Povelja Bošnjaka poziva Bošnjake ma gdje bili i živjeli da budu svjesni zajedničkog imenitalja za njihovu zajedničku sudbinu, kao i za njihov zajednički nacionalni identitet i njihovo zajedničko pravo na slobodu. A zajednički imenitelj svih Bošnjaka je svijest o bošnjačkoj naciji, svijest o bosanskoj državi i svijest o svojevrsnoj duhovnoj tradiciji i kulturi.     

(4)       Međusobna udanjenost ne smije biti prepreka Bošnjacima da grade zajednički nacionalni i kulturtni identitet, niti da se ujedine u snažan politički i ekonomski savez, koji će im omogućiti da zauzmu svoje zasluženo mjesto u domovini, regionu i svijetu.

(5)       Ekonomski razvoj i napredak, kao i ekonomska samobitnost su uvjet za društveni mir i sigurnost u višenacionalnoj državi i višekulturnom društvu. Zato je stav Bošnjaka da svi članovi društva imaju jednaku priliku i garantovano pravo na korištenje javnog dobra te da se nacionalno bogatsvo dijeli pravedno i dosljedno.

(6)       Pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje, kao i stalno sticanje znanja iz oblasti nauke i tehnologije je fundamentalno ljudsko pravo i kamen temeljac za bošnjački preporod.   Bošnjaci su narod sa visokim stupnjem inteligencije i zato imaju obavezu da taj dar Božiji koriste za svoje i dobro svoje nacije u suradnji sa drugim nacijama u korist općeg dobra za sve ljude i narode. Bošnjaci nemaju pravo na ekonomsku i naučnu ovisnost, koja ih je više puta u povijesti skupo koštala. Stoga, Bošnjaci su odlučni da razvijaju vlastite sisteme obrazovanja i poslovanja, koji će ih učiniti  samosvjesnim u njihom nastojanju da surađuju sa svijetom za dobrobit svih. Da bi ostvarili taj cilj, Povelja Bošnjaka poziva Bošnjake da razvijaju takmičarski duh, kojim se postiže najbolje rješenje za sve.

(7)       Budući da je društvena dimenzija najvažnija za bošnjački preporod, Povelja Bošnjaka naglašava važnost političke, državne i ekonomske svijesti Bošnjaka, kojom se osiguravaju prava žena i djece, kojom se osigurava briga o starim i nemoćnim, kojom se osigurava razvoj civilnog društva i demokracije, kojom se osigurava jednekopravnost među svim slojevima društva na načelima vladavine pravednih zakona, a protiv korupcije, siromaštva, zapuštenosti i isključenosti.    

            Na temelju spomentog uvoda i iznesenih zapažanja, Svjetski bošnjački kongress objavljuje Povelju Bošnjaka u sljedećoj formi i sadržaju, koju također čine uvod i zapažanja:

          Osnovni cilj Povelje Bošnjaka je suglasnost oko načela na kojima treba da se gradi moderna bosanska država. Prvo i osnovno načelo je shvatanje da je narod izvor zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, te da su pošteni izbori najbolji put da narod izabere svoje zastupnike, koji će ga predstavljati na principu građanskog prava, odbacujući podjele na osnovu etničke, nacionalne, rasne i ideološke pripadnosti tako da parlament bude mjesto za donošenje ustava te formiranje ili smjenjivanje vlade u okviru ustavnih i zakonskih odredbi a na temelju stručnosti i sposobnosti pojedinca a ne na temelju etničke ili druge pripadnosti.  

          Moderna bosanska država treba u osnovi da bude država pravednih zakona i institucija, kao i da se zakoni koji uređuju život građana donose na temelju primarnih ljudskih i moralnih vrijednosti, koji su se ustanovili tijekom stoljetnog iskustva sa pitkih izvora duhovnih i kulturnih bosanskih tradicija. Te primarne ljudske i moralne vrijednosti su sloboda, jednakost, pravda, suživot, tolerancija i pluralizam. Nasuprot tim vrijednostima su despotizam, nejednakost, nepravda, isključivost i jednoumnost. Moderna bosanska država treba da odbaci svaki oblik diskriminacije i marginalizacije, treba da poštuje neovisnost sudske vlasti i podržava pošten sudski rad.

          Moderna bosanska država treba da osigura uvjete za život dostojan svakog čovjeka, građanina, kojem su garantirana ljudska prava i jasno određene dužnosti. Država posebno treba da bdije nad pravima kao što su individualne, građanske, vjerske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode. Također, građani moderne bosanske države treba da imaju jednaku priliku za posao u javnom sektoru, da imaju jednaka prava na edukaciju od najnižeg do navišeg stupnja, da imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, da imaju pravo na dostojnu mirovinu i socijalnu brigu. Za uzvrat građani su dužni da ispunjavaju svoje obaveze prema državnom budžetu kao općem dobru. Građani su dužni da budu spremni braniti suverenitet i integritet države, dužni su bdjeti nad državnim granicama i čuvati njene kulturne i materijalne vrijednosti te pronositi svijetom njen ugled i čast. 

          Povelja Bošnjaka zavjetuje da Bošnjaci usaglase zajedničku strategiju za edukaciju mladog naraštaja kako bi znali graditi bolju budućnost za sve ljude i narode; i kako bi se mladi osposobili za intelektualno, znanstveno, kulturno, političko, umjetničko, duhovno i ekonomsko vođenje bošnjačke nacije na principu sposobnih i produktivnih; i kako bi postali svjesni drevne bosanske tradicije, koju krasi osjećaj za mjesto i vrijeme, tradicije  koja baštini visoku ljudsku vrijednost a to je suživot i tolerancija. Bošnjaci imaju povijesni zadatak da odgoje i obrazuju svoje potomke na način da su sposobni suočiti se sa budućim izazovima u kontekstu balkanske i europske povijesti te da znaju razliku između općeg i ličnog interesa, kako bi im uvijek bilo na umu da se opći ineres ne smijie nikad žrtvovati radi ličnog interesa, koji kratko traje, ali ostavlja trajnu i nepopravljivu štetu za naciju.  Potomci Bošnjaka treba da nauče od svojih predaka da je sloboda savjesti i sloboda mišljenja i izražavanja neotuđivo pravo svakoga. Bosna je oduvijek bila zemlja slobodoumnih i ponosnih heretika; Bosna nikad nije bila zemlja slijepih i neukih podanika.

          Povelja Bošnjaka zavjetuje da se ljudski i materijalni resursi Bošnjaka ne smiju rasipati i otuđivati na račun siromašenja i otuđivanja budućeg bošnjačkog naraštaja. Svo intelektualno, kulturno, duhovno i prirodno bogatstvo Bošnjaka treba da služi snaženju bošnjačkog nacionalnog bića kao najpouzdanijeg jamstva za izgradnju i razvijanje moderne bosanske države. Stoga, sve bošnjačke nacionalne, duhovne, kulturne i ekonomske institucije treba da otvore vrata kreativnim Bošnjacima kako bi ih se potaklo na inovacije u nauci i tehnologiji i kako bi im se omogućilo kontinuirano istraživanje za boljitak nacije i države.

          Povelja Bošnjaka zavjetuje da se omogući domaćim institucijama civilinog društva da kontinuirano rade na analizama stanja bošnjačke nacije i bosanske države kako bi se došlo do prijedloga za donositlje odluka, koji trba da nađu najbolja rješenja za probleme nacije i državne. Međunarodne institucije mogu biti od koristi, ali odgovornost je uvijek na domaćim političkim predstavnicima naroda i države. Zbog toga, Bošnjaci se moraju naučiti da budu domaćini u svom domu i svojoj državi tako da stranac osjeti kad dođe u njihov dom i njihovu državu da njihov dom i njihova država imaju domaćina, kojeg se mora poštovati.

          Povelja Bošnjaka zavjetuje da Bošnjaci, kao i dosada, pomno čuvaju jedinstvo i autonomiju tradicionalnih vjerskih institucija i vjerskih odgojno-obrazovnih škola u Bošnjaka. Bošnjaci treba naročito da čuvaju i snaže instituvciju zekata kao izvor i garant za samostalno, savjesno i odgovorno djelovanje najviših vjerskih organa i tijela u Bošnjaka.

          Povelja Bošnjaka zavjetuje da Bošnjaci njeguju međuvjerski i međukulturni dijalog kao stoljetnu bosansku tradiciju različitih vjera i tradicija ujedinjenih u jedinstvenom bosanskom suživotu i toleranciji.

          Povelja Bošnjaka zavjetuje Bošnjacima da čuvaju i razvijaju svoj bosanski jezik kao znak njihovog kulturnog identiteta i kao izraz njihove nacionalne samobitnosti. Jezik je izraz duše jednog naroda. Bošnjaci imaju dušu i zato im je potreban bosanski jezik da iskažu ljepotu svoje duše i artikuliraju svoj duh na način da ih svijet prepozna kao Dobre Bošnjane, koji vole život i slobodu kako za sebe tako i za druge. 

          Budući da je fenomen globalizacije zahvatio cijeli svijet, Povelja Bošnjaka zavjetuje Bošnjacima da čuvaju posebnost svoje kulture i tradicije te da u zemljama gdje su našli utočište budu pravi ambasadori svog bošnjačkog  naroda i svoje bosanske države. Bošnjaci imaju privilegiju da na zapadu prenose najbolje što im je istok podario a na istoku da predstavljaju najbolje što su postigli na zapadu. Bošnjaci ne smiju izdati ni mudrost istoka ni racionalnost zapada, već moraju njegovati obje te vrijednosti kao uvjet njihovog opstanka i napretka. 

          Prijateljstvo Bošnjaka sa istokom i sa zapadom je zadatak prvoga reda i zato je važno da vanjska politika moderne bosanske države bude zasnovana na poštivanju istočne mudrosti i zapadne racionalnosti.  Bošnjaci ne smiju ništa učiniti što bi ih dovelo da na istoku budu zaboravljeni i ostavljeni a na zapadu da budu odbačeni i progonjeni. Bošnjaci se ne smiju povesti za bilo kakvim oblicima nasilja bilo na istoku bilo na zapadu. Bošnjaci moraju biti dosljedni na svom miroljubivom putu i čuvati ugled i čast svojih predaka koji su im ostavili u amanet da budu nosioci i pronosioci mira i sigurnosti u domovini i svijetu. 

          Povelja Bošnjaka zavjetuje Bošnjacima da se okupe oko Svjetskog bošnjačkog kongresa kao jedinstvene globalne nacionalne institucije Bošnjaka, koja ima zadatak da tumači i u praksi primjenjuje Povelju Bošnjaka sa ciljem podizanja bošnjačkog samopoštovanja, širenja panbošnjačke svijesti i osiguranja osnovnih prava Bošnjaka ma gdje bili i živjeli.

          Povelja Bošnjaka sadrži općepriznata načela za ustav kojeg moderna bosanska država zaslužuje po naravi njenih hiljadugodišnjih tradicionalnih i konvencionalnih vrijednosti svih naroda, kultura i vjera u Bosni i Hercegovini. Stoga, Povelja Bošnjaka zavjetuje Bošnjake koji sudjeluju u pisanju i donošenju Ustava Bosne i Hercegovine da imaju na umu ovu Povelju, koju su Bošnjaci usvojili kroz Svjetski bošnjački kongres.    

Ova Povelja Bošnjaka bit će primjenjljiva onoliko koliko je prihvate Bošnjaci u domovini, regionu i svijetu kao svoju viziju sigurnije i bolje budućnosti. A da bi se to postiglo, potrebno je pokrenuti otvoren i iskren unutarbošnjački dijalog o ključnim pitanjima za bošnjačku naciju i za bosansku državu na Balkanu i Europi.

Trenutna podjeljenost među Bošnjacima u politici, ekonomiji i kulturi nisu razlog za malodušnost i pesimizam, već to treba da bude razlog za bošnjačku kreativnost, ozbiljnost i odgovornost za budućnost bošnjačke djece.

Naš život nema smisla ako nije ispunjen srećom i uspjehom ne samo za vrijeme vlastitog života, već i za vrijeme života naših neposrednih potomaka, koji treba da od nas nauče kako da učine sretnim i uspješnim svoje buduće potomke i tako, dok je svijeta i vijeka, neka Bošnjaci s koljena na koljeno prenose znanje i imanje jedni drugima.        

 Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime