Odobreno zaduženje od 100 miliona KM za modernizaciju cesta

0
4
Odobreno zaduženje od 100 miliona KM za modernizaciju cesta
Banovići – Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Modernizacija cesta u Federaciji BiH u iznosu od 50.000.000 eura za Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Kredit je odobren je na 20 godina uz grace period od pet godina.

Projekt se sastoji od nekoliko manjih i srednje velikih planova ulaganja, uključujući izgradnju novih dionica cesta i traka za spora vozila, obnovu asfaltnog sloja, eliminiranje crnih tačaka i saniranje tunela i mostova s ciljem poboljšanja sigurnosti prometa na 35 dionica glavnih cesta u Federaciji BiH u ukupnoj dužini od 290 kilometara.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 62. sjednici u Mostaru, utvrdila mišljenje kojim je prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komisiji za vrijednosne papire, čiji je predlagač Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz ocjenu da ne postoje smetnje za njegovu izmjenu. Federalna vlada saglasna je i da izmjene Zakona budu donesene po hitnom postupku.
U obrazloženju je navedeno da je Zakon donesen 1998. godine i odredbe za koje se predlaže da budu brisane ustanovljene su da bi bio omogućen nesmetan rad Komisije u prvom i drugom mandatu kad je bilo uspostavljano tržište kapitala. Kako je sada tržište kapitala jasno definirano setom zakona čiji je obrađivač Federalno ministarstvo finansija kao i podzakonskim aktima Komisije, brisanje ovih odredbi ne bi imalo uticaja na rad Komisije za vrijednosne papire.
U odgovoru na inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u FBiH, koju je podnio poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, Muamer Zukić, Vlada FBiH ističe da je, radi izjašnjenja, ova inicijativa proslijeđena Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, o čemu se ono izjasnilo aktom od 22.3.2016. godine. Uzimajući u obzir činjenicu da je inicijativa u uskoj povezanosti s ranijom odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o zabrani nošenja vjerskih obilježja uposlenika u pravosuđu, Vlada Federacije BiH cijeni da je potrebno pokrenuti dijalog kojim bi bili približeni stavovi o ovom pitanju i pronađeno izbalansirano rješenje.

ISPUNJAVANJE PREUZETIH OBAVEZA

Federalna vlada danas je donijela tri odluke s ciljem ispunjavanja obaveza preuzetih saglasnošću za prihvaćanje granta švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za finansiranje projekta “Tehnička podrška za unapređivanje investicijske klime i institucionalno jačanje”.
Prvom odlukom usvojen je Okvir interoperabilnosti Bosne i Hercegovine, što omogućava da u Federaciji BiH bude postignuto osiguranje kompatibilnosti informacionih sistema i procesa, te pružanja objedinjenih i korisnički usmjerenih usluga javne uprave.
Donesena je i Odluka o usvajanju “Standarda za razvoj i održavanje rječnika podataka” i pripadajući “Inicijalni rječnik podataka”, kao opće upute kreirane u projektu “Izgradnja i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”.
Treća odluka odnosi sa na usvajanje “Vodilja i standarda za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija”, kao opće upute kreirane u projektu “Izgradnja i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”.Institucije Vlade FBiH dužne su primjenjivati dokumente usvojene današnjim odlukama.

PROJEKT UNAPREĐENJA POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRISTUPA TRŽIŠTU

Federalna vlada dala je saglasnost za provođenje Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Federaciji BiH, u skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem Ugovora o savjetovanju sa International Finance Corporation (IFC) iz Grupacije Svjetske banke, koji primjenjuje njen odjel za konkurentnost i trgovinu.
Projekt obuhvata aktivnosti na poboljšanju pravnog okvira u cilju smanjenja regulatornih troškova za privredu, jačanja infrastrukture kvaliteta, investicijske politike i privlačenja investitora za povećanja stranih i domaćih investicija.
Također, namjera je omogućavanje pristupa tržištu smanjenjem prekograničnih troškova, usaglašavanjem procedura na granici, manjim kašnjenjima u kretanju roba preko granica, te smanjenjem troškova i rizika za rad poslovnih subjekata u FBiH.
Za primjenu aktivnosti iz Projekta zaduženi su federalna ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, trgovine, pravde, te okoliša i turizma, Generalni sekretarijat Vlade FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.
U cilju realizacije ovog projekta, Vlada FBiH će formirati Koordinacioni odbor.

ZA PROVOĐENJE AKCIONOG PLANA STRATEGIJE OKOLIŠA 2.000.000 KM

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava transfera za Akcioni plan Strategije okoliša za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM.
U cilju provođenja Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018.) Federalno ministarstvo okoliša i turizma izrađuje godišnje programe za provedbu prioritetnih projekata.
Za sufinansiranje projekata za izgradnju infrastrukture, nabavku sredstava, opreme i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH u 2016. godini planirano je 1.100.000 KM, a korisnici su općine s područja Federacije BiH.
Za podršku regionalnim sanitarnim deponijama za upravljanje komunalnim otpadom planirano je 300.000 KM, a za njih mogu konkurirati privredna društva koja upravljaju regionalnim sanitarnim deponijama otpada, odnosno regionalnim centrima za upravljanje otpadom. Za sufinansiranje projekata zaštite prirode predviđeno je 400.000 KM, a korisnici mogu biti uspostavljene institucije koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima na teritoriji Federacije BiH.
U cilju podizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH planirano je 100.000 KM, a korisnici mogu biti nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša. Isti iznos bit će izdvojen za finansiranje troškova pomoći za sanacije šteta u okolišu čiji  korisnici mogu biti svi subjekti s područja Federacije BiH kojima su neophodna interventna sredstva za sprečavanje, zaustavljanje ili saniranje nastale štete i okoliš doveo u prvobitno stanje.

ZA CESTE U TRNOVU I ČAPLJINI PO 25.000 KM

Federalna vlada odobrila je danas finansiranje projekata iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH za sanaciju i izgradnju cesta u općinama Trnovo i Čapljina u visini od po 25.000 KM
Razlog za donošenje ove odluke je investiranje preostalih sredstava koja su
ostala neutrošena nakon okončanja projekata u proteklom razdoblju. Na ovaj način se omogućava efikasnija realizacija odobrenih projekata i pomaže razvoj cestovne infrastrukture regionalnog i lokalnog nivoa, a posebno se stvaraju uvjeti za ulaganja u razvoj turističke industrije u ovim općinama.

ODOBRENO 55.329,77 KM ZA STANICE ZA PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

Vlada FBiH odobrila je raspoređivanje donatorskih sredstava Federalnom hidrometeorološkom zavodu iz „Projekta realizacije plana razvoja mreže stanica za praćenje kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine – faza 2“.
Od ukupno 55.329,77 KM za tekuće održavanje je namijenjeno 6.418,62 KM i za nabavku opreme 48.911,15 konvertibilnih maraka.

SAGLASNOST NA SPORAZUM O KONZORCIJU ZA OPERATIVNU PROGNOZU VREMENA

Federalna vlada dala je saglasnost na Sporazum o Konzorciju jugoistočne Evrope za operativnu prognozu vremena (SEECOP) između nacionalnih hidrometeoroloških službi (NMS) članica Svjetske meteorološke organizacije (WMO) i ovlastila za potpisivanje direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Potpisivanjem ovog sporazuma bit će omogućena regionalna saradnja između nacionalnih hidrometeoroloških službi (NMS) članica Svjetske meteorološke organizacije (WMO) Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije, što će doprinijeti unapređenju kvaliteta nacionalnih vremenskih prognoza i postizanju najviših standarda operativne nacionalne vremenske prognoze i aplikacija.
U obrazloženju je navedeno da su društva i nacionalne ekonomije sve osjetljiviji na prirodne atmosferske, hidrološke i klimatski povezane opasnosti, klimatske varijabilnosti i promjene, zbog čega je regionalna saradnja u području numeričke prognoze vremena i modeliranja od izuzetnog značaja.

SREDSTVA EK ZA PROJEKT ERANET U GEOLOGIJI

Federalna vlada dala je ovlaštenje premijeru Federacije BiH za potpisivanje izjave da Federalni zavod za geologiju, uime Vlade FBiH, rukovodi projektom ERANET (Evropski istraživački prostor) – Cofund action 731166. Federalni zavod za geologiju je obaviješten da je ovaj projekt prihvaćen od strane Evropske komisije i da treba izvršiti pripreme za potpisivanja ugovora.
Federacija BiH neće imati nikakvih obaveza za izdvajanje sredstava za učešće u ovom projektu. U njemu će učestvovati eksperti iz Federalnog zavoda za geologiju kroz redovan rad čiji doprinos projektu se procjenjuje na 99.465 eura. Kao doprinos projektu Evropska komisija bi na račun Trezora Federacije BiH uplatila 31.283 eura.

INFORMACIJA O STANJU U TVORNICI KONFEKCIJE BORAC d.d. BANOVIĆI

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o stanju u Konfekciji Borac d.d. Banovići i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da podnese zahtjev za dodjelu 15.000 KM iz sredstava tekuće rezerve za finansiranje prethodnog postupka.
Tvornica kofekcije Borac d.d. Banovići ne radi od 2010. godine kada je je istekao mandat Nadzornom odboru i v.d. direktora. Imenovan je novi Nadzorni odbor koji nikad nije konstituisan. Posljednja skupština ovog privrednog društva održana je 2010. godine, a zbog negativnih rezultata poslovanja nije usvojen Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za tu godinu,
Tvornica kofekcije Borac je u 2010. godini imala ukupni gubitak od 925.556 KM, a te godine joj je blokiran račun na osnovu sudskih rješenja po tužbama zaposlenika i Općine Banovići. Ukupan dug po ovim tužbama je 70.101,55 KM.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je 10.12.2013. godine uputilo prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Tvornicom konfekcije Borac d.d. Banovići. U postupku ocjene osnovanosti ovog prijedloga, Općinski sud u Tuzli je donio zaključak da je neophodno provesti prethodni postupak. Po ocjeni Suda, radi utvrđivanja imovinskog stanja stečajnog dužnika bit će neophodno angažovanje sudskog vještaka, kako bi bile procijenjene nekretnine, te angažovani advokati, jer tri stana koja se knjigovostveno vode na stečajnom dužniku koriste druge osobe. Također, potrebno je utvrditi vrstu i visinu zajedničke imovine na koju pravo polaže stečajni dužnik u Konfekciji Borac d.d. Travnik.

INICIJATIVA ZA DEFINISANJE PLANSKIH DOKUMENATA U SEKTORU OKOLIŠA

Federalna vlada usvojila je Inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma za definisanje politike i usvajanje strateških i planskih dokumenata i provedbenih akata za sektor okoliša na nivou Bosne i Hercegovine.
U zaključcima je navedeno da je Inicijativa neophodna kako bi bili stvoreni preduslovi za provođenje brojnih obaveza koje Bosnu i Hercegovinu očekuju iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, za poglavlje 27. Okoliš i klimatske promjene. To je i uslov za otvaranje predpristupnih sredstava za oblast okoliša (IPA II). Na nivou Bosne i Hercegovine potrebno je usvojiti državnu politiku zaštite okoliša BiH i Strategiju približne vrijednosti propisa BiH s pravnim stečevinama Evropske unije u oblasti zaštite okoliša i životne sredine. Neophodni su i drugi dokumenti čiji su nacrti urađeni kroz projekt Evropske unije pod nazivom Jačanje institucija za zaštitu okoliša i životne sredine u BiH i priprema za predpristupne fondove (ENVIS projekt).
Nakon usvajanja ovih dokumenta na državnom nivou, uslijedit će  usvajanje politike zaštite okoliša i strategije približne vrijednosti propisa na nivou entiteta i Brčko Distrikta, uz koordinaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Današnja inicijativa će biti dostavljena Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine do njegovog usklađivanja, a najduže 60 dana od potpisivanja. Federalni ministar pravde ovlašten je da ga potpiše.
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici pokrenula inicijativu kod Vijeća ministara BiH za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Inicijativom se predlaže da se preferencijalni tretman domaćeg primjenjuje i na zemlje potpisnice CEFTE sa obrazloženjem da bi se na taj način ispoštovao osnovni cilj donošenja Odluke, a to je zaštita razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine. Zemlje potpisnice CEFTA-e su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Federalna vlada prihvatila je Informaciju o realizaciji njenih zaključaka za period januar-juni 2016. godine.
Vlada je prihvatila Informaciju o zaključcima Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH o Prijedlogu zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
Informacija će biti upućena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, uz zahtjev za uvrštavanje prijedloga zakona o energijskoj efikasnosti na dnevni red prve naredne sjednice.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i za nove članove na period od dvije godine imenovala Samira Bećirovića (predsjednik), Anitu Paurić i Almu Trako (članovi).
Za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas je na period od četiri godine imenovan Ivan Rogić.
Vlada FBiH je danas razriješila dosadašnjeg privremenog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje i na period od najviše tri mjeseca na ovu funkciju privremeno imenovala Helenu Lončar. Istovremeno je obustavljena konkursna procedura za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da pripremi prijedloge akata za pokretanje nove. Usvojeni su i kriteriji za izbor i imenovanje direktora ovog zavoda, tekst javnog oglasa i sastav komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Vlada FBiH je danas  imenovala Nadzorni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu Alija Aljović (predsjednik), Ivica Krželj i Nihad Vejzović (članovi). Imenovan je i Upravni odbor ovog fonda u sastavu Pero Goluža (predsjednik), Damir Ljubić, Mirjana Miličević, Adnan Efendić, Jusuf  Duraković i Jakub Ibrahimović (članovi).
Danas je Vlada razriješila dužnosti direktora Agencije za državnu službu FBiH, i na ovu dužnost na period od 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovala Refika Begića.
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Igman” d.d. Konjic za imenovanje članova Uprave ovog društva na period od četiri godine i to Đahida Muratbegovića (direktor), Asima Dželilovića (izvršni direktor Proizvodno-tehničkog sektora), Miroslava Šaina (izvršni direktor Sektora osiguranja kvaliteta) i Armina Sarajlića (izvršni direktor Sektora marketinga, finansija, pravnih i opštih poslova).
Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Operator Terminali Federacije za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave ovog društva na period od četiri godfine i to Džemala Bašića (predsjednik Uprave) i Eugena Šuška (član).
Za punomoćnika koji će je zastupati na vanrednoj skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar Federalna vlada je danas ovlastila Adnana Mahmutovića.
Danas je u pregovarački tim BiH za zaključivanje pojedinačnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu i sprečavanje fiskalne evazije, umjesto Jasmine Selimović-Pavlović, imenovana Medina Dudo.
Za člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, uime Federalne vlade, predložen je potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Hamdija Fejzić.

(Vijesti.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime