Istraživanje i eksploatacija nafte u FBIH

0
26

news-2011-oktobar-nermin_niksic_premijer_162584643BiH – Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o davanju saglasnosti za tender dokumentaciju i pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka, za izbor pravne osobe kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade FBiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju BiH.

U obrazloženju se navodi da je Vlada na 89. sjednici 28.11.2013. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH, kojom je predviđeno da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremi Rješenje o formiranju Komisije za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga u postupku pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta i dostavi Vladi na saglasnost.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA AERODROM TUZLA

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima  – JP Aerodrom Tuzla (za nabavku neophodne opreme)” utvrđenog Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Ovom odlukom mijenja se i dopunjuje Program utroška sredstava. Naime, predviđeno je da se sredstva koriste i za nabavku računarske, vatrogasne opreme i opreme za zagrijavanje i hlađenje, opreme za video nadzor, za prihvat, opslugu i bezbjednost aviona, kao i za DCS-sistem.
JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o se obratio zahtjevom za prenamjenu sredstava jer je zaključivanjem ugovora s niskobudžetnim avioprevoznikom Wizzairom nametnula obaveza aerodromu da se dodatno osposobi kako bi bili zadovoljeni postavljeni standardi međunarodnog avioprevoza.

IZVJEŠTAJI O PROJEKATIMA ECSEE APL3 – BIH (POWER IV) I GASIFIKACIJA SBK

Vlada FBiH je usvojila izvještaje o implementaciji projekata ECSEE APL3 – BiH (POWER IV) i „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ zaključno s 31. decembrom 2013. godine.

Osnovni cilj Projekta ECSEE APL3 – Komponenta za Bosnu i Hercegovinu – Power IV je razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegova integracija u unutrašnje tržište električne energije Evropske unije, kroz implementaciju prioritetnih investicija koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju energetskih sistema za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.
Procijenjeni troškovi ovog projekta za sve tri elektroprivrede iznose 286,57 miliona dolara. U ovaj iznos je uključena i stavka „nedostatak sredstava“ u ukupnom iznosu od 14,16 miliona dolara, tako da neto planirani iznos kredita (za sve tri EP) čini 272,41 milion dolara.
U Izvještaju o implementaciji projekta, vrijednog 17 miliona KM, „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj se navodi da ugovor uključuje izgradnju oko 37 km gasovoda visokog pritiska i oko 7 km čeličnih odvojaka s ciljem gasifikacije četiri općine u Srednjobosankom kantonu: Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik. Prikazana je i dinamika aktivnosti po pojedinačnim ugovorima za nabavku cijevi, izvođenje radova i nabavku opreme, nadzor nad izvođenjem radova, kao i za angažovanje nezavisne inspekcije, projektanskog nadzora, projektanta za izradu Glavnog izvedbenog projekta dijela trase gasovoda Zenica – Travnik, ukupne dužine oko 4,5 km, te za eksproprijaciju i odobrenje za građenje i dva produženja roka za izvođenje radova i nabavku opreme i nadzora nad izgradnjom gasovoda.

USVOJEN IZVJEŠTAJ I PROGRAM RADA FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2013. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2014. godinu. Prema Finansijskom planu za ovu godinu planiran je ukupan prihod Fondacije od 2.464.702 konvertibilnih maraka i to 1.789.000 KM od povrata glavnice i kamata i 675.702 KM iz Budžeta FBiH. Planirani prihod bit će posebnim odlukama raspoređen za dodjelu kredita u iznosu od 2.000.000 KM i za dodjelu interventnih bespovratnih pomoći za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija boračkih populacija u iznosu od 175.700 KM. Fondacija planira u 2014. godini dodijeliti oko 170 kredita.
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je zaduženo da i dalje redovno vrši nadzor nad radom Fondacije.
Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija je zadužena da i dalje obezbjeđuje i prati blagovremeni povrat dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi ih u što većem iznosu uključila u raspodjelu novih aplikanata.

OBNOVA I MODERNIZACIJA PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o realizaciji projekta “Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save”. Predviđeno je da se realizacija ovog projekta u BiH finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke od 30 miliona dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 6,66 miliona dolara, Brčko Distrikt 10,67 miliona dolara i Republiku Srpsku 12,67 miliona dolara.
U Informaciji se, između ostalog, navodi da je resorno federalno ministarstvo Svjetska banka obavijestila o problemima u odobravanju kredita i mogućim daljim implikacijama. Posebno je, u tom kontekstu, istaknut izostanak izjašnjenja Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske o ovom projektu, zbog čega postoji rizik povlačenja Svjetske banke iz njegovog finansiranja.
S tim u vezi, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da aktom obavijesti Ministarstvo komunikacija i transporta BiH kako bi predložilo poduzimanje dodatnih konsultacija s Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, a u cilju donošenja pozitivne odluke Vlade Republike Srpske.
Vlada je također zadužila Federalno ministarstvo da prati realizaciju projekta „Obnova i modernizacija plovnog puta rijeke Save“ i da je o tome obavještava.

PRECIZIRATI ČLAN 237. PORODIČNOG ZAKONA

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo pravde da, kao predlagač i obrađivač Porodičnog zakona FBiH, dopuni njegov član 237. s ciljem jasnijeg određivanja nadležnosti, te da pristupi izradi podzakonskog akta koji će detaljnije urediti pitanje načina osiguravanja sredstava iz Budžeta FBiH namijenjenih izdržavanju djeteta.
Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, razmotri mogućnosti za formiranje alimentacionog fonda i Vladi dostavi prijedlog za rješenje ovoga problema.
Inače, članom 237. Porodičnog zakona propisano je da će, kad sud utvrdi da roditelji i druge osobe koje su obavezne davati izdržavanje nisu u mogućnosti podmiriti potrebe djeteta, obavijestiti o tome organ starateljstva koji je dužan osigurati sredstva iz Federalnog budžeta.

O PRODAJI OBJEKATA U VLASNIŠTVU FEDERALNOG ZAVODA PIO

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o Odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o traženju prethodne saglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu ovog zavoda.
Budući da objekti nisu prodani po ranije procijenjenim cijenama, one su sada smanjene. Tako je ranije procijenjena vrijednost Doma penzionera u Mostaru (Hotel “Ero”) umanjena za deset posto. Dvadestpostotno smanjenje procijenjene vrijednosti odnosi se na Hotel “Sirena” u Podgori (Republika Hrvatska), te objekte u Lukavcu, Donjem Vakufu, Novoj Biloj, Travniku i Konjicu. Po ranije utvrđenoj cijeni prodaju se objekti u Ljubuškom i Livnu, a neposrednom pogodbom je planirana prodaja objekta u Žepču.
Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da proda ove nekretnine, a na osnovu Ugovora zaključenog s Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje 26.9.2013. godine.

ZAKLJUČCI O „UNIS-PRETISU“ d.o.o. VOGOŠĆA (ALATNICA)

Vlada FBiH upoznala se s Informacijom o teškom ekonomskom položaju u privrednom društvu „UNIS-PRETIS“ d.o.o. Vogošća (Alatnica), te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi nekoliko odluka.
Riječ je o odlukama o davanju prethodnih saglasnosti za razrješenje Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala, te o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora. Bit će pripremljena odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Jakuba Kubure za vršioca dužnosti direktora „UNIS-PRETISA“ d.o.o.Vogošća (Alatnica), te o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje novog vršioca dužnosti direktora.
Vlada FBiH smatra opravdanim da novoizabrani organi upravljanja stave u promet nepokretnu imovinu Društva, koja je ranijim odlukama Uprave i Nadzornog odbora UNIS-PRETIS“ d.o.o.Vogošća (Alatnica) proglašena neperspektivnom, uz uslov da se prodaja izvrši putem Agencije za privatizaciju u FBiH, a da se sredstva prioritetno usmjere za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, te za pokretanje procesa proizvodnje.

ZAKLJUČCI O „VRANICI“

Vlada FBiH upoznala se danas sa stanjem u privrednom društvu „Vranica“ d.d. Sarajevo u stečaju. Vlada je  dala punu podršku procesu reorganizacije koji treba rezultirati očuvanju firme i radnih mjesta.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je odluke o pokretanju procedure raspisivanja javnog konkursa za postavljenje, te o općim kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade FBiH za evropske integracije. U ime Vlade FBiH, u Komisiju za izbor direktora ovog ureda imenovani su Edita Kalajdžić i Željko Silađi.
Za članove Koordinacionog odbora za praćenje izrade Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013.- 2020. godina imenovani su Nijaz Brković, Jasna Vukasović, Hanka Mušinbegović, Mehmed Cero, Adis Fajić, Sanela Jakubović, Davorka Jukić, Avdo Vajzović, Zdenko Čabrilo, Snježana Kapić, Dijana Bukovac, Amira Mašović, Enisa Teskeredžić, Angelina Zelenika i Enida Pecikoza.
Data je prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata Nijaza Ganića i Zijada Alibašića na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo.
Vlada FBiH je donijela odluke o davanju prethodne saglasnost za razrješenje Dženane Bešlije, Zije Džanića i Adnan Mahmutovića dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu „UNIS-PRETIS“ d.o.o. Vogošća (Alatnica), te o davanju prethodne saglasnosti da na ove pozicije, na period do tri mjeseca, budu imenovani Fadil Novalić, Samir Iskić i Ismet Salčinović.

(vijesti.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime